Հիմնական Պայմաններ

Այստեղ ներկայացված են barshop.am կայքի (այսուհետ՝ Կայք) միջոցով գործարքների՝ ապրանքների և ծառայությունների գնման, առաքման, վճարման և այլ գործարքների իրականացման հիմնական պայմանները։ Սույն պայմանները համարվում են հրապարակային առաջարկ (Օֆերտա) հաճախորդների հետ հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով: Այս պայմանները կարող են թարմացվել barshop.am-ի կողմից՝ իր բացառիկ հայեցողությամբ:

 1. Ընդհանուր դրույթներ

1.1. Սույն պայմանագիրը (Օֆերտան) կնքելու լրիվ և անվերապահ համաձայնություն (Ակցեպտ) է համարվում հաճախորդի կողմից Կայքում գրանցվելը կամ պատվեր կատարելը որպես գրանցված կամ չգրանցված հաճախորդ, ինչպես նաև որպես գործընկեր՝ ապրանքների կամ ծառայությունների՝ Կայքում ներկայացնելու համաձայնություն տալը։

1.2. Կայքում ներկայացված են ապրանքներ և ծառայություններ, որոնք barshop.am-ի և իր հետ փոխկապակցված գործընկերների սեփականությունն են։

1.3. Առցանց պատվիրված ապրանքները և ծառայությունների վկայագրերը կարելի է ձեռք բերել ինչպես խանութ-սրահից, որը գտնվում է ք. Երևան, Չարենցի փ. 48 հասցեում, այնպես էլ առաքման ծառայության միջոցով՝ նախօրոք նշելով առաքման հասցեն և պատվիրատուի կամ ստացողի անունն ու հեռախոսահամարը։

1․4 «Խմիչքներ և ավելին» բաժնից գնումներ կատարելիս հաճախորդը հաստատում է, որ իր տարիքը 18 տարեկանից բարձր է։

 1. Վճարման պայմաններ

2.1. Վճարման պարտականությունն առաջանում է barshop.am կայքի միջոցով ապրանքի կամ ծառայության պատվերի դեպքում՝ անկախ նրանից, թե որտեղ է պատվիրատուն նախընտրում ստանալ պատվերը՝ խանութ-սրահում, թե իր նշած հասցեով առաքմամբ։

2.2. Վճարման եղանակները ներկայացված են սույն օֆերտայի Հավելված 1-ում, որը հանդիսանում է սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը։

2.3. Կանխիկ վճարումն իրականացվում է խանութ-սրահում կամ առաքման հասցեում պատվերը ստանալու պահին: Պատվիրատուն խանութ-սրահում կամ առաքչի կողմից ներկայացվող ապրանքը կամ ծառայության վկայագիրը կարող է տեղում բացել, ստուգել դրա համապատասխանությունը կայքում ներկայացվածին, որակական և քանակական հատկանիշները, այնուհետև կատարել վճարում:

2.4. Առցանց վճարումն իրականացվում է պատվերի գրանցման պահին՝ կայքում հասանելի վճարման եղանակներով։

2.5. Բանկային փոխանցմամբ գնում կարող են իրականացնել միայն իրավաբանական անձինք։

 1. Առաքման պայմաններ

3.1. Առաքման ծառայությունը հասանելի է ամեն օր` ժամը 10:00-21:00-ը: Առաքման ձգձգումը հնարավոր է անկանխատեսելի դեպքերի առկայության պարագայում, որոնք տեղի են ունեցել մեր կամքից անկախ: Այդ դեպքում գնորդը կամ ստացողը անպայման տեղեկացվում է առաքման ժամկետի փոփոխության մասին:

3.2. Առաքման եղանակները ներկայացված են սույն օֆերտայի Հավելված 2-ում, որը հանդիսանում է սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը։

3.3. Եթե առաքված պատվերն ինչ-ինչ պատճառով դուր չի գալիս գնորդին կամ ստացողին և նա ցանկանում է վերադարձնել այն, ապա այդ դեպքում անհրաժեշտ է վճարել առաքման գումարը՝ անկախ պատվիրված ապրանքների գումարի չափից:

3.4. Պատվերը երկու տարբեր հասցեներով առաքելու համար անհրաժեշտ է ձևակերպել երկու տարբեր պատվերներ: Մեկ պատվերի շրջանակում ապրանքը կամ ծառայության վկայագիրը կարող է առաքվել միայն մեկ հասցեով:

 1. Փոխանակումն ու վերադարձը

4.1. Պատվիրված ապրանքների և ծառայությունների փոխանակումն ու վերադարձն իրականացվում են ՀՀ Սպառողների իրավունքների մասին օրենքի դրույթների տառին և ոգուն համապատասխան։

 1. Մտավոր սեփականության իրավունքները

5.1. Դուք ընդունում եք և համաձայն եք, որ barshop.am կայքում առկա բոլոր նյութերը, բացառությամբ հաճախորդի մեկնաբանությունների, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով տեքստերը, ծրագրերը, գրաֆիկական կամ ոչ գրաֆիկական նկարները, ձայնագրությունները, երաժշտությունը, տեսահոլովակները, ինտերակտիվ հնարավորությունները և դրանց նման նյութերը (այսուհետ՝ Նյութեր), ինչպես նաև դրանում առկա ապրանքանիշերը, ծառայությունների նշաններն ու լոգոները (այսուհետ՝ Նշաններ) պատկանում են barshop.am-ին կամ արտոնագրված են նրա կողմից և ենթակա են պաշտպանության որպես հեղինակային իրավունք և մտավոր սեփականության իրավունք՝ միջազգային կոնվենցիաների և ներպետական օրենսդրության համաձայն:

5.2. Կայքի Նյութերը տրամադրվում են միայն Ձեր անձնական օգտագործման համար և չեն կարող օգտագործվել, պատճենահանվել, վերարտադրվել, բաշխվել, փոխանցվել, հեռարձակվել, ցուցադրվել, արտոնագրվել կամ այլ կերպ շահագործվել որևէ այլ նպատակով առանց այդ Նյութերի սեփականատերերի նախնական գրավոր համաձայնության:

 1. Տվյալների գաղտնիությունը

6.1. barshop.am-ը գերակայություն է համարում հաճախորդների տվյալների գաղտնիության պահպանումն ու պաշտպանությունը։ Հավաքագրված անձնական տվյալներն օգտագործվում են առաքման և սպասարկամն որակի բարելավման նպատակով և դրանք կարող են փոխանցվել երրորդ կողմի միայն ՀՀ «Անձնական Տվյալների Պաշտպանության օրենքով» նախատեսված դեպքերում։

 1. Վեճերի լուծման կարգը

7.1. Սույն պայմանների կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

Հավելված 1

Վճարման եղանակները

Պատվերի դիմաց վճարումն իրականացվում է հետևյալ եղանակներով.

 • Առցանց վճարում՝ MASTER CARD, VISA, AMERICAN EXPRESS և ARCA քարտերով
 • Վճարում տեղում՝ խանութ-սրահում կամ պատվերը ստանալուն պես՝ առաքիչին առձեռն վճարելու ձևով:
 • Բանկային փոխանցում՝ միայն իրավաբանական անձանց համար։

Կանխիկ վճարումն իրականացվում է պատվերը ստանալու պահին: Պատվիրատուն առաքիչի կողմից ներկայացվող ապրանքը կարող է տեղում բացել, ստուգել համապատասխանությունը, որակական և քանակական հատկանիշները, այնուհետև ստորագրել ձևաթղթի վրա և կատարել վճարում: Ցանկության դեպքում պատվիրատուն կարող է ստորագրել` չբացելով ապրանքի տուփը (որպես նվեր փաթեթավորված լինելու և այլ դեպքերում):

Խնդրում ենք տեղում՝ մինչ առաքիչի հեռանալը, համոզվել ապրանքի տեսքի և որակի մեջ, և եթե առաքված ապրանքը չի համապատասխանում Ձեր ակնկալիքներին, ապա կվճարեք միայն առաքման վճարը` 1000 դրամ և կվերադարձնեք ապրանքը:

Կանխիկ վճարումները արտարժույթով չեն ընդունվում, քանի որ դրանք հակասում են ՀՀ օրենսդրությանը:

Կայքում ներկայացված ապրանքների գները վերջնական են և ներառում են բոլոր հարկերը:

Բանկային Վավերապայմաններ

Ընկերության անվանումը՝ «ՏԻԱՌՈՒՄ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ» ՍՊԸ
Գործունեության հասցե՝ ՀՀ, ք․ Երևան 0025, Չարենցի 48
ՀՎՀՀ՝ 00446539
ՀՀ՝
Էլ-հասցե՝ info@barshop.am
Հեռախոսահամար՝ +(374 10) 55-92-65; +(374 91) 60-33-52
Աշխ. օրեր՝ Երկուշաբթիից – Կիրակի՝ 10:00 – 21:00

Հավելված 2

Առաքման եղանակները

Մեր ընկերությունն իրականացնում է ապրանքների և ծառայությունների մատակարարումը Ձեր իսկ նշած հասցեով: Դուք ընտրում եք նախընտրած ապրանքը, նշում հասցեն, ուր պետք է առաքվեն դրանք և հեռախոսահամարը, որի միջոցով Ձեզ կտեղեկացնենք պատվերի կարգավիճակի մասին: Եթե հանդիսանում եք barshop.am-ի մշտական հաճախորդ, խորհուրդ ենք տալիս գրանցվել մեր կայքում և դառնալ մեր բաժանորդը, որը հնարավորություն կտա Ձեզ`

 • յուրաքանչյուր պատվեր գրանցելիս չլրացնել Ձեր տվյալները պատվերը տալուց առաջ
 • տեսնել նախկինում պատվիրված ապրանքները

Բացի այդ, գրանցվելով մեր կայքում` Դուք հնարավորություն եք ստանում հետևել մեր նորություններին և զեղչերին Ձեր էլ. փոստի միջոցով:

Առաքման եղանակներն ու ժամկետները

Այս պահին առաքումը գործում է միայն Երևան քաղաքում։ Մենք կանենք հնարավոր ամեն ինչ հնարավորինս սեղմ ժամկետներում առաքելու համար։

Մենք աշխատում ենք ամեն օր` ժամը 10:00-21:00-ը: Առաքման ձգձգումը հնարավոր է անկանխատեսելի դեպքերի առկայության պարագայում, որոնք տեղի են ունեցել մեր կամքից անկախ: Այդ դեպքում Ձեզ անպայման կտեղեկացնենք առաքման ժամկետի փոփոխության մասին:

Առաքման գնային քաղաքականությունը

Երևանում 1 օրվա ընթացքում իրականացվող առաքումն արժե 1000 դրամ։ Եթե Ձեր պատվերների ընդհանուր գումարը գերազանցում է 20000 դրամը, մենք կառաքենք Ձեր պատվերն անվճար*:

Եթե առաքված պատվերն ինչ-ինչ պատճառով Ձեզ դուր չի գալիս և Դուք ցանկանում եք վերադարձնել այն, ապա այդ դեպքում պարզապես անհրաժեշտ է վճարել առաքման գումարը՝ անկախ պատվիրված ապրանքների գումարի չափից:

Առաքման պայմանները

Պատվերը երկու տարբեր հասցեներով առաքելու համար խնդրում ենք ձևակերպել երկու տարբեր պատվերներ: Մեկ պատվերի շրջանակում ապրանքը կարող է առաքվել միայն մեկ հասցեով:

Հնարավոր են դեպքեր, երբ Դուք պատվերը ձևակերպելուց հետո մտաբերում եք այլ ապրանքներ, որոնք ևս ցանկանում էիք պատվիրել: Այդ դեպքում Դուք կարող եք ձևակերպել նոր պատվեր կամ կապվել մեզ հետ հետևյալ հեռախոսահամարներով և խնդրել օպերատորին ավելացնել անհրաժեշտ ապրանքը Ձեր պատվերին:

 • + (374 10) 55 92 65
 • + (374 91) 60 33 52